Leksehjelp 2018-19

Leksehjelp

På Kampen skole får alle elever på 5. – 7. trinn tilbud om leksehjelp der elevene har mulighet til å arbeide med egne lekser på skolen, etter ordinær undervisning.

Tilbudet er én time hver mandag, direkte etter ordinær undervisning, og starter i uke 41.

Det forventes at elevene bidrar til god arbeidsro og viser respekt for medelever og voksne på leksehjelpen. Dersom eleven forstyrrer medelever eller ønsker å gjøre andre ting enn lekser, vil foresatte bli kontaktet. Dersom forstyrrende adferd foregår gjentatte ganger, vil eleven dessverre miste muligheten til å delta på leksehjelp.

For at eleven skal kunne benytte seg av leksehjelpstilbudet, så krever det påmelding til kontaktlærer. Kontaktlærer har ansvaret for å gi læreren på leksehjelp deltakerliste, og å holde listen oppdatert.

Det er voksen 1 som har hovedansvaret for leksehjelpen.  Ved sykdom voksen 1, så går voksen 2 inn med hovedansvar. Ved mangel på voksne eller stort behov for voksentetthet så kan klasser slå seg sammen. Gjøres dette fast, så må ledelsen informeres. Dersom det er få elever i en klasse eller på et trinn, og stor voksentetthet, skal man sjekke behovet i de andre klassene.