Læringsmiljø

Læringsmiljø

Forskning viser at lærerens evne til å lede klassen på en tydelig positiv måte er helt avgjørende for elevenes læring. Elevene skal oppleve at læreren er på lag med klassen og at det er tydelig hvilke forventinger som ligger på den enkelte elev og klassen som gruppe. Dette betyr felles rutiner, regler og ferdigheter for alle klasser.

Det skal tilrettelegges for god adferd og fokuseres på mestring kontra straff for regelbrudd. Felles rutiner for alle klasser øves inn. Gode kollektive ferdigheter gir mestring, trivsel og økt læring. Skolen har knyttet til seg to forskjellige fagmiljøer som følger oss i arbeidet. Disse vil gi lærere faglig påfyll og direkte veiledning i arbeidet mot et bedre læringsmiljø. Det er også opprettet et eget team av to lærere og sosiallærer, som en dag i uken følger opp klasser i læringsmiljøarbeidet. Teamet har også ansvaret for videreutvikling av skolens anti mobbeprogram.