Hovedseksjon

Utleie

Med begrepet utlån skal forstås disponering av lokaler uten vederlag.

Med begrepet utleie skal forstås leie av lokaler til selvkost.

Vi presiserer at:

  • Det må være en FRIVILLIG ORGANISASJON som for eksempel idrettslag, danse og musikkgrupper som står bak tiltaket, lokal eller byomfattende.
  • Innvandrerorganisasjoner innbefattes av ordningen når de gir tilbud til barn og/eller unge under 25 år.
  • Tiltaket må rette seg mot barn og unge UNDER 25 år. Deltakere som fyller 25 år i leieperioden, skal kunne delta i hele perioden. Ved alderssammensatte grupper må min 90% være under 25 år.
  • Tiltak av nasjonal karakter og UTEN nødvendig lokal forankring i Oslo, har ikke rett til lån av kommunale boliger / lokaler
  • I henhold til lov om voksenopplæring og forskrift til denne loven; § 21, skal organisasjoner som får tilskudd etter lov om voksenopplæring ikke belastes med utgifter til lokaler. Dette gjelder for bruk på hverdager til kl 21.00 i undervisningsåret.
  • Dersom en bydel står for en aktivitet på skolen, har de ikke krav på gratis lokaler

Når kan dere leie?

Skolelokalene leies ut mandag - torsdag.

Det betyr at det ikke er utleie i høstferien, vinterferien, sommerferien og påskeferie. Det er heller ikke utleie på helligdager eller når skolen har egne arrangementer i gymsalene.

Utlån og utleie til selvkost skjer for det antall ganger som en organisasjon søker om i et semester. Kompensasjon og betaling til selvkost skal bare skje for dette antallet av ganger.

Dokumentliste