Samiskopplæring

Oslo skuvla lea girjái ja doppe lea riikkaidgaskasaš biras ohppiid ja oahpaheddjiid gaskkas ja skuvla sáhttá fállat ollu gelddolaš bargguid. Oslo gielddas lea maid sierra sámi skuvlafálaldat. Kampen vuođđoskuvllas lea ovddasvástádus addit Oslo skuvlla sámi ohppiide sámegieloahpahusa. Fálaldat addojuvvo vuođđoskuvlla ja joatkkaoahpahusa ohppiide. Dieđut sámi skuvlafálaldaga birra leat biddjojuvvon Kampen skuvlla ruovttusiidui.

Ytterligere informasjon

Spørsmål om undervisning i samisk kan rettes til Kampen skole eller Utdanningsadministrasjonen ved avdeling for elevforvaltning og planlegging på telefon 23 46 71 14 eller epost postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Nordsamisk

  • Kampen skole har ansvaret for å gi samiske elever i Osloskolen opplæring i nordsamisk.
  • Skolen kan også bistå med fjernundervisning i Lule- og sørsamisk. 
  • Tilbudet omfatter elever i grunn- og videregående skole.
  • For mer informasjon og påmelding til tilbudet kontakt Kampen skole.
  • Undervisningsinspektør Yngvild Føyn Odden Tlf. 45 60 44 45