Strategisk plan

Oppsummering Strategisk plan 2018


Vår strategiske plan omhandler skolens viktigste satsinger for 2018.
På bakgrunn av resultater og måloppnåelse forrige år, har vi gjort en nøye vurdering av hvilke områder vi må satse spesielt på i år for å nå målene våre. Målene er konkretisert i gjennomarbeidete tiltaks- og aktivitetsplaner.
For oss på Kampen skole er det viktig at alle elever er sikret tilpasset og likeverdig opplæring med god kvalitet, uavhengig av lærer og klassetilhørighet. Hos oss skal alle være "heldige med lærer'n" og vi er opptatt av å skape en trinntilhørighet.

Våre elever skal ha gode grunnleggende ferdigheter i alle fag. Vi har lenge hatt en leseplan og i fjor fullførte vi arbeidet med en skriveplan for 1. - 7. trinn. Vi har også dynamiske planer for læringsmiljøet og for realfag. Dette året skal vi sørge for at vi gjennomfører det som står i planene.

Vi har et mål om at alle elever ved Kampen skole skal oppleve en trygg og god skolehverdag fri for mobbing, vold og rasisme. For at vi skal få til dette vet vi at det er viktig at vi jobber systematisk. Vi har i vår Læringsmiljøplan en oversikt som beskriver hvilke sosiale mål elevene skal ha på de ulike trinnene og hvilke aktiviteter vi skal gjennomføre for å nå målene våre. De sosiale målene skal stå på klassenes ukeplaner. Vi bruker blant annet øvelser fra "Mitt valg". Som et ledd i å sikre et trygt læringsmiljø har vi spesielt fokus på å følge opp vikarer.

Gjennom fokus på profesjonalitet i alle ledd i organisasjonen vil vi sikre Oslo kommunes strategiske mål for fireårsperioden:

1. Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
2. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
3. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
4. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Presentasjon strategisk plan