Hovedseksjon

Strategisk plan

Oppsummering av strategisk plan 2020

2020 blir et viktig år i skolenorge. Fra august gjelder Fagfornyelsen, en revisjon av Kunnskapsløftet. Dette preger planarbeidet på Kampen skole både når det gjelder elevenes læring og de ansattes profesjonsutvikling.
Vår strategiske plan omhandler skolens viktigste satsninger for 2020. Den er utarbeidet av skolens plangruppe som består trinnledere og skolens ledelse. Strategisk plan er drøftet og forankret i skolens sentrale fora.

Skolens ambisjoner
Kampen skole vil at alle elever skal ha gode, grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Å skape arena for elevenes aktive deltakelse i læringen, gjennom diskusjoner, kritisk tenkning og medvirkning, blir sentralt i skolen utvikling dette året. Skolen har også et tydelig mål om at samtlige elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø.
På bakgrunn av skolens resultater på nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og andre faglige vurderinger fra 2019, samt vår vei inn i Fagfornyelsen, har Kampen skole identifisert følgende utfordringer som det viktigste skolen må fokusere på i skoleåret 2020:

•Sikre alle elever gode grunnleggende ferdigheter. Utvikle elevenes dybdekompetanse i fag.
•Sikre utvikling av profesjonsfelleskapet og en god implementering av Fagfornyelsen, både overordnet del og i fag
•På Kampen skole skal alle elever kjenne seg likeverdige. Ved å jobbe systematisk med miljøet på hele skolen og læringsmiljøet i hver klasse, skal alle små og store kjenne at på Kampen er det godt å lære og trygt å være.

Gjennom Strategisk plan for 2020 vil Kampen skole jobbe mot Byrådets langsiktige visjon:
"I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. (...) Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn."

Presentasjon strategisk plan