FAU

Hva er FAU?

 1. Alle foresatte med barn i grunnskolen er automatisk medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger så et arbeidsutvalg, og det er dette utvalget som er FAU. 
 2. FAU skal bidra til et godt hjem-skole-samarbeid. 
 3. FAU skal også representere foreldrene overfor aktivitetsskolen.
 4. FAU-representantene har ansvar for å viderebringe innspill fra skolens foreldre til FAU, og til skolens ledelse ved behov.

 Hvordan velges FAU?

 1. Hvert år velges én FAU-representant fra hver klasse på skolen. Skolen legger til rette for at valgene skjer på det siste foreldremøtet før sommeren, eller det første møtet etter sommeren, primo september. Klassene velger to klassekontakter, der den ene er tiltenkt FAU-arbeid, og den andre er tiltenkt oppfølging av det sosiale. Det er lærerne som melder inn til FAU når de nye representantene velges. 
 2. Representantene skal fungere gjennom ett skoleår, slik at de som velges før sommeren, fungerer fra skolestart, til skoleåret avsluttes i juni. 

 Hvordan organiseres FAU?

 1. Roller som fordeles i FAU er leder, nestleder og kasserer. Oppgaven som referent går på omgang. 
 2. Møtene avholdes en gang i måneden. 
 3. Det kan opprettes egne arbeidsgrupper under FAU etter behov. 
 4. Skoleledelsen er representert på alle FAU-møter, men bare i deler av møtet, slik at foreldrerepresentantene også kan diskutere uten at ledelsen er til stede. Ledelsen informerer om skolens arbeid og svarer på spørsmål som kommer fra foreldrene. 
 5. Klasserepresentantene er ansvarlige for å sende ut FAU-referatene til sine klasser. I tillegg legges referatet ut på skolens hjemmeside. 
 6. Klassekontaktene har møte med kontaktlærer en gang i halvåret. Der legges det planer for fellesaktiviteter, og man kan diskutere aktuelle problemstillinger. 

Styret i FAU 2017-18

Leder: Hans Kristian Eide

Nestleder: Siri Ursin

Kasserer: Sigurd Jorde

 

 

 

Drawing of a city