Ordensregler

Skolen er en arbeidsplass der vi må samarbeide og vise omtanke og respekt for hverandre. For at skolen skal være et trygt og trivelig sted for alle, må vi ha noen regler. Reglene gjelder både på skolen og arrangementer som skolen står for, for eksempel ekskursjoner / turer, leirskole og stevner.

NB! Skolen har ikke ansvar for penger eller verdisaker som elevene har med seg.

Skolevettregler:

Vær presis til alle timer og avtaler.Du skal rette deg etter det de voksne sier.Hold det rent og ryddig rundt deg inne og ute. Stell pent med skolebøker og annet skolemateriell. Du og foreldrene dine er økonomisk ansvarlig for skader du forårsaker, (- også hærverk / tagging osv.) Du må være i skolegården eller på banen i friminuttene, ikke i gangene eller på toalettene.Vær ikke med på voldsom eller farlig lek.

Dette er ikke lov:

Å ha med ting som kan skade andre. (Dette gjelder også levende dyr, av hensyn til allergier.)Å sparke fotball i skolegården.Å kaste snøball - unntatt mot blinkene.Å bruke sykkel, rullebrett / -skøyter, harde baller, balltre (o.l.) eller mobiltelefon fra kl. 07.30 – 17.00.Å spise eller ha med godteri/brus, unntatt etter avtale med voksne.Å bruke rusmidler eller tobakk på skolen.

Dersom skolens regler blir brutt, kan følgende tiltak brukes:

ElevmeglingSamtale med eleven.Foresatte kontaktes."Sitte igjen" etter skoletid (mellomtrinnet) etter avtale med foresatte.Foresatte og elev innkalles til samtale.Bortvisning for resten av dagen. Foresatte blir kontaktet for å hente eleven.Bortvisning fra fellesaktiviteter.Utestenging / hjemsending fra ekskursjoner / turer, leirskole osv.Foresatte blir kontaktet.Politianmeldelse.Kreve full erstatning for mistet eller ødelagt læremateriell, dette gjelder også utdelte bibliotekbøker.Kreve erstatning av eleven eller hjemmet hvis eleven gjør skade på skoleanlegget eller andres eiendeler. For Kampen gjelder følgende regler,jfr. Lov om erstatning kap. 1:Gjort forsettelig: Full erstatning inntil kr. 5.000,-Grov uaktsomhet: Halv erstatning inntil kr. 5.000,-Hendelig uhell: Samtale, ingen erstatning.Eleven skal ha anledning til å uttale seg før det blir bestemt hva som skal gjøres i saken.

De foresatte må gjøres kjent med sin adgang til å klage på vedtak som får konsekvenser for dem, jfr. Forvaltningsloven § 28 og 29.